Enfront del pneumàtic convencional, els d'hivern estan especialment dissenyats per rodar en condicions d'extrema duresa, baixes temperatures i carreteres humides, nevades i glaçades. Per això presenten diferències principalment en la zona de rodadura, incorporant un major nombre d'arestes, així com laminetes autoblocants, capaces d'augmentar l'adherència en condicions adverses. Igualment els compostos de goma que s'empren en la seva fabricació també són diferents, i de major adherència respecte al pneumàtic d'estiu, ja que aquests perden eficàcia a temperatures de menys de 7 °C. Atès que el principal objectiu és garantir l'adherència sobre superfícies complicades, els pneumàtics d'hivern compten amb una major profunditat en el dibuix, entorn de dos mil·límetres més. Per això han de ser substituïts quan el seu dibuix sigui inferior als quatre mil·límetres, podent gastar la resta de dibuix fora de temporada. Si s'utilitzen pneumàtics d’hivern, aquests aniran marcats amb la inscripció M + S, MS o M & S, i hauran de tenir una capacitat de velocitat, igual o superior a la velocitat màxima prevista per al vehicle, bé no inferior a 160 km/h si la velocitat màxima del vehicle és superior a aquesta, amb una etiqueta d’advertència al quadre d’instruments del vehicle. Aspectes a tenir presents dels pneumàtics d’hivern: Comoditat Els pneumàtics d'hivern són una alternativa legal a les cadenes. No obstant els agents encarregats de la vigilància i control del trànsit poden obligar l’ús de cadenes en funció de la situació en concret. En el punt 5.2 del Art. 12 del Reglament General de Vehicle, aprovat segons el Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre els autoritza “Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes se deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a cada lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos antideslizantes, bien utilizar neumáticos especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación recogida en el anexo I” Les cadenes són dispositius d'ús temporal que només serveixen per superar trams llargs i difícils. El seu muntatge i desmuntatge suposa un esforç, incomoditat i fins i tot de vegades un risc. Un alt percentatge de conductors asseguren no saber muntar les cadenes o mai les ha muntat.   Més seguretat Els pneumàtics d’hivern ofereixen més seguretat amb una major adherència, disminució d’aiguaplanning i reducció de la distància de frenada quan les condicions es tornen adverses (pluja, neu o gel). La recomanació és equipar el vehicle amb 4 pneumàtics d'hivern per a una major eficàcia i seguretat. Si es munten 2 neumàtics d'hivern en l'eix motor només està assegurada la motricitat en l'arrencada.   Us dels pneumàtics d’hivern a l’estiu A l'estiu els pneumàtics d'hivern pateixen més desgast a causa de les elevades temperatures i es recomanable substituir-los pels convencionals. El més recomanable és confiar el muntatge, desmuntatge i equilibrat dels pneumàtics d'hivern a un especialista, el taller de confiança que tingueu.   Durada Els experts apunten que els pneumàtics no tenen una durada determinada ja que varia en funció del tipus de conducció de cada conductor i de l’ús que se’n faci. Actualment no hi ha cap normativa que reguli les caducitats de les rodes però es recomana que de tant en tant es faci una revisió (feu la consulta al vostre taller habitual de confiança) per comprovar l’eficàcia i augmentar la seguretat a les carreteres.   Alternatives · Fundes de neu: són una alternativa als pneumàtics de contacte per extremar les precaucions de conducció amb baixes temperatures. Les fundes de neu estan pensades per utilitzar-se en moments puntuals i d’urgència, en cap cas per circular habitualment per carreteres nevades. Les principals avantatges és que són adaptables a certs vehicles que no tenen l’opció de muntar cadenes convencionals, a part, no danyen la llanta i no pertorben els sistemes electrònics de seguretat(ABS). · Les cadenes metàl·liques: se’n poden trobar de diferents tipus i requereixen un muntatge una mica més complicat, tot i així són més resistents que les fundes de neu. Un inconvenient de les cadenes és que hi ha alguns vehicles que no se'n poden col·locar. En tot cas, les cadenes s’han de posar a les rodes de tracció del vehicle.   Marcatge pneumàtics hivern