Per poder respondre adequadament a la pregunta primer hem de definir clarament que es una glorieta. Si recorrem al Reglament General de Circulació, una glorieta o rotonda és un tipus especial d'intersecció caracteritzada per que els trams que en ella conflueixen es comuniquen a través d'un anell en el qual s'estableix una circulació rotatòria al voltant d'una illeta central. No són glorietes pròpiament dites les denominades glorietes partides en les quals dos trams, generalment oposats, es connecten directament a través de la illeta central, per la qual cosa el trànsit passa d'un a l'altre i no la rodeja. I com identifiquem una glorieta? Segons la Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres les rotondes queden identificades amb la següent senyalització que apareixen recollides en el document de 'Normes i senyals reguladores de la circulació' publicat conjuntament pel Ministeri de l'Interior i la Subdirección Adjunta de Conociminento Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT). Circulem correctament per les glorietes? Segons un estudi de Formaster, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, l'error més comú és el desconeixement de l'ús de cadascun dels carrils així com posicionarse incorrectament en ells Per aquest motiu és molt important conèixer com s'ha de circular per les glorietes i evitar realitzar qualsevol imprudència. A continuació exposem alguns punts importants a tenir en compte per conèixer-ne el seu funcionament i ús.
  • Sentit de la circulació: Els vehicles circularan deixant a la seva esquerra el centre de les glorietes.
  • Moderació de la velocitat: Es circularà a velocitat moderada i, si fos precís, es detindrà el vehicle quan les circumstàncies ho exigeixin, especialment al apropar-se a les glorietes on no es tingui prioritat.
  • Preferència de pas: En absència de senyal que reguli la preferència de pas, el conductor està obligat a cedir-lo als vehicles que s'aproximin per la seva dreta, excepte a les glorietes. Els vehicles que es troben dins de la via circular tenen preferència de pas sobre els que pretenen accedir-ne. Una vegada dins de la mateixa té preferència el vehicle que ocupa el carril al qual volem accedir. Els vianants no podran atravessar les places i glorietes per la seva calçada, per la qual cosa hauran de rodejar-les.
  • Avançaments: En línies generals queda prohibit avançar en les interseccions i en les seves proximitats excepte quan es tracti d'una plaça de circulació giratòria o glorieta.
  • Ús indicadors de direcció: Restringir el seu ús tan sols per indicar els canvis de carril o bé la sortida de la rotonda amb suficient antelació. I és indispensable situar-se al carril exterior per sortir de la rotonda, si no és possible cal tornar a fer un nou gir.
  • Casos especials: Els conductors de vehicles de grans dimensions que tinguin que envair més d'un carril hauran de senyalitzar degudament la maniobra, tenint en compte que haurà de respectar la prioritat dels vehicles que es troben en el carril que desitgin ocupar. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor quan circulant en grup el primer hagi entrat a la glorieta.
 

Gràfic de Circulació per les glorietes

  Font: DGT / BOE / Ministerio del Interior