Condicions generals de contractació

INTRODUCCIÓ

Aquest document contractual regirà les condicions generals de contractació de l’servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles – ITV (en endavant, «Condicions») a través de la pàgina web citaprevia.cat, propietat de Revisions de Vehicles, SA sota la marca comercial de PREVENCONTROL, en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte que trobareu també en l’Avís Legal d’aquesta web.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació de el contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de la contractació del servei.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

  • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i condicions que van ser implementats prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D’una banda, el PRESTADOR del servei contractat per l’usuari és Revisions de Vehicles, S.A, amb domicili social a Sant Pau 25 – 08221 TERRASSA (Barcelona), NIF A08728636 i amb telèfon d’atenció a client/USUARI 972 49 29 12.

I de l’altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un servei d’ITV.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’usuari, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat. L’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

A l’USUARI se li assignarà un nom d’usuari i seleccionarà una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació. 2. Activació de serveis. 3. Dret de desistiment. 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia. 5. Força major. 6. Competència. 7. Generalitats de l’oferta. 8. Preu i termini de validesa de l’oferta. 9. Despeses de transport. 10. Forma de pagament, despeses i descomptes. 11. Procés de compra. 12. Dissociació i suspensió o rescissió de l’contracte. 13. Garanties i devolucions. 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la contractació del servei al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no activarà cap el servei fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Com la comanda no comporta el lliurament físic ni descàrrega de cap producte, el PRESTADOR informarà prèviament a l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per poder disposar del servei contractat.

Falta d’execució del contracte a distància

El servei estarà disponible a la data i hora en què ha estat contractat i durant un període de temps suficient per garantir el seu correcte acompliment segons les condicions del PRESTADOR.

Si l’usuari no compareix en la data i hora acordada no tindrà dret a cap devolució de l’import de l’servei.

L’usuari podrà sol·licitar canvi de data i hora de prestació de servei si ho sol·licita amb un mínim de 24 d’antelació.

En cas de no poder executar el contracte perquè el servei contractat no estigui disponible en la data i hora prevista, s’informarà l’usuari de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

L’usuari ha de facilitar les dades necessàries per a la prestació de servei sota la seva total responsabilitat, el PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat per dades facilitades per l’USUARI falses, inexactes o incompletes.

3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistimento: https://citaprevia.cat/docs/formulari-sollicitud-desistiment.pdf

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de la celebració del contracte, per exercir el dret de desistiment. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració de el període de desistiment inicial (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no podrà aplicar-se una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Tota devolució s’ha de comunicar al PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a lopd_rv@prevencontrol.net, indicant el número de factura o comanda corresponent.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte: Postal: REVISIONS DE VEHICLES, S.A, Sant Pau 25 – 08221 TERRASSA (Barcelona) Telèfon: 972 49 29 12 Correu electrònic: lopd_rv@prevencontrol.net

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) D’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament de el cas de força major.

COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades en el codi de la COVID-19 l’USUARI no pot rebre el servei, se li retornarà íntegrament la quantitat de la inscripció o tindrà la possibilitat d’utilitzar la seva reserva fins a la nova data proposada pel PRESTADOR.

6. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE LA OFERTA

Totes les vendes efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de REVISIONS DE VEHICLES, S.A o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE LA OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de l’servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos o taxes que puguin ser aplicables.

Els preus aplicables al servei són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica de l’servei podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l’servei, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i l’import total. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de el servei com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà en format PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client de l’PRESTADOR 972 49 29 des o via correu electrònic a l’adreça lopd_rv@prevencontrol.net.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, DESPESES I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament de l’servei:

  • Targeta de crèdit
  • BIZUM

El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades a l’realitzar de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través del seu Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

11. PROCÉS DE COMPRA

Durant el procés de contractació del servei es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

Un cop processada la sol·licitud de servei, el sistema envia un correu electrònic a l’departament de gestió de l’PRESTADOR i un altre a l’correu de l’USUARI confirmant la contractació de el servei.

12. DISOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

REVISIONS DE VEHICLES, SA podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’usuari als seus serveis ia la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’usuari no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan REVISIONS DE VEHICLES, S.A exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de Revisions de Vehicles, SA

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries :

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a l’organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524 / 2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA »d’aquestes Condicions.