Desenvolupament ambiental

Sensibilització ambiental i comunicació

PrevenControl, considerem que la sostenibilitat ambiental només és possible aconseguint la motivació i compromís de tots els implicats, per això periòdicament realitzem campanyes d’informació i sensibilització ambiental per tal que tota persona o entitat implicada, estigui plenament informada i sigui coneixedora de les qüestions ambientals relatives a la seva àrea d’actuació i així poder comptar amb la seva participació i suport en totes les accions de gestió i millora posades en marxa.

Aspectes ambientals significatius

Recentment hem dut a terme una anàlisi de les operacions amb una perspectiva de cicle de vida, el que ens ha permès identificar clarament els aspectes ambientals associats a cada etapa des del subministrament de materials fins a la gestió al final de la seva vida útil. Disposem de mecanismes per identificar i avaluar periòdicament els aspectes ambientals, determinant quins són significatius.

Establim controls operacionals sobre aquells aspectes significatius sobre els quals tenim control directe i sobre aquells en què tenim algun grau de control o influència.

Objectius ambientals

Anualment, establim objectius i accions ambientals que ens permetin millorar la nostra actuació ambiental i la protecció del medi ambient, definint mesures concretes a realitzar, els recursos assignats i els responsables més idonis per dur-les a terme.
Realitzem seguiment periòdic dels objectius per garantir la consecució dels resultats esperats o en cas contrari establir noves mesures que ens permetin assolir-los.

Desenvolupament ambiental

Per conèixer l’evolució del comportament ambiental de la nostra organització de forma periòdica i sistemàtica mesurem i avaluem:

  • Compliment legal i altres requisits.
  • Aspectes ambientals significatius.
  • Anàlisi de riscos i oportunitats.
  • Resultats de l’acompliment ambiental.
  • Objectius ambientals.

Hem establert indicadors ambientals que ens aporten dades sobre consums de recursos dels nostres centres de treball, activitats o serveis i gestió de residus generats etc. Aquests indicadors proporcionen informació fiable i oportuna per a cada aspecte per tal de prendre decisions més encertades i així poder complir amb el nostre propòsit de seguir millorant el nostre acompliment ambiental.

Comunicació externa d’informació ambiental

PrevenControl té a disposició de les parts interessades que ho sol·licitin, informació sobre els aspectes ambientals indicats i sobre el seu acompliment ambiental.