Documentació

Quina documentació és necessària per a passar la ITV? El permís de circulació original, la fitxa tècnica original del vehicle, el DNI del portador del vehicle i el rebut vigent de l’assegurança del vehicle.

Permís de circulació

Targeta ITV

NuevafichatecnicaITV

D.N.I. de la persona que porta el vehicle a revisió

Assegurança vehicle vigent

NOTA: A partir del 24 de maig de 2010, i en aplicació de la Llei 18/2009, de 23 de novembre (BOE 283 de 24 de novembre), les estacions d’ITV requeriran l’acreditació de l’assegurança obligatòria del vehicle en cada inspecció. Les estacions d’ITV comprovaran l’assegurança per mitjans telemàtics, no obstant això si no fos possible es sol·licitarà que es mostri el rebut de l’assegurança durant la inspecció.

Per a d’altres tipus d’inspeccions o reformes podeu consultar els següents enllaços o trucar al telèfon 972 49 29 12.

Documentació:

Altres models de documentació: