Drets i deures dels clients

Drets dels clients

 1. Ser informat per PrevenControl de les tarifes, del funcionament i de les incidències del servei.
 2. Rebre un tracte respectuós i cordial així com respostes clares i oportunes per part de tot el personal de l’estació ITV.
 3. Garantir la confidencialitat de les dades personals que es faciliten durant els tràmits administratius i d’inspecció.
 4. Sol·licitar si es desitja que el personal inspector condueixi el seu vehicle només durant el procés de la ITV.
 5. Rebre informació sobre els defectes que presenta el vehicle en finalitzar la ITV especialment els defectes greus i molt greus.
 6. Sol·licitar el Manual Oficial d’Inspecció per realitzar les consultes sobre procediments de inspecció i criteri d’avaluació.
 7. Disposar de fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia quan així es requereixin.
 8. Disposar de canals de comunicació amb l’empresa per garantir la qualitat del servei.

Deures dels clients

 1. Només si s’ha fet un prepagament en línia ITV&GO dirigir-se directament a l’inici de la línia d’inspecció seguint la senyalització ITV&GO.
 2. En cas contrari, en arribar a les nostres instal·lacions estacionar el vehicle en les zones indicades abans d’iniciar els tràmits a les nostres oficines.
 3. Lliurar la documentació requerida per iniciar els tràmits administratius a les nostres oficines.
 4. Una vegada realitzats els tràmits administratius situar el vehicle a l’inici de la línia d’inspecció indicada pel personal administratiu.
 5. Prestar màxima atenció a les instruccions que s’indiquen durant tot el procés per part del personal de l’estació ITV.
 6. No fer servir ni manipular qualsevol tipus de dispositiu de telefonia mòbil durant el procés d’inspecció del vehicle.
 7. Per motius de seguretat, no abandonar el vehicle durant la ITV llevat indicació expressa del personal inspector. Ni tampoc transitar per l’interior de les naus de inspecció.
 8. Fer un ús adequat i respectuós de les instal·lacions.
 9. Tractar amb el màxim respecte a tot el personal de l’ estació ITV i a la resta de clients.