Si ja us hem parlat dels diferents distintius ambientals de la DGT, avui toca el torn del famós distintiu de la ITV, que a la majoria ens és conegut. Però no és un simple adhesiu, avui us expliquem les seves implicacions, a on es col·loca, el perquè dels seus diferents colors i sobretot, què passa si no el portem al nostre cotxe! El distintiu de la ITV rep el nom tècnic de senyal V-19 i constitueix el Distintiu d’Inspecció Tècnica periòdica del vehicle. Aquest distintiu té un valor obligatori, tal i com es recull en el Reial Decret 224/2008 de 15 de febrer, sobre normes generals d’instal·lació i funcionament de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles. Aquest distintiu o adhesiu ITV es concedeix a tots aquells vehicles que hagin passat favorablement la ITV, i així es recull en l’article 11 del mencionat Decret: Article 11. 1.- Els vehicles que hagin superat favorablement la inspecció tècnica periòdica ostentaran en lloc ben visible un distintiu, en el que s’assenyali la data en que han de passar la pròxima inspecció, i el seu disseny i format apareix en l’annex III d’aquest Reial Decret. 2.- La col·locació del distintiu d’inspecció és obligatòria per a tots aquells vehicles que estan sotmesos al règim d’inspecció tècnica periòdica.   A on s’ha de col·locar la senyal V-19 o el distintiu de la ITV? L’adhesiu en qüestió haurà de ser col·locat per les persones que certifiquen la inspecció del nostre vehicle en la corresponent estació d’ITV. Haurà de tenir en compte que el distintiu ha d’estar ubicat en el lloc correcte que serà aquell en el que resulti visible per al cas que els agents de tràfic sol·licitin examinar-lo. D’aquesta manera i respecte als dubtes que sorgeixen en relació als cotxes que tenen parabrises, s’aclareix que el distintiu es col·locarà per la seva cara interior en l’angle superior dret del parabrises.   Què passa si no portem col·locat el distintiu de la ITV en el nostre cotxe? Encara que no sol ser l’habitual i sobretot degut a que la informació sobre l’estat de la inspecció tècnica dels vehicles es controla ara de manera telemàtica, el cert és que legalment podem ser multats per no portar la senyal V-19 col·locada en el nostre vehicle. La multa per no portar aquest distintiu en el cotxe, encara que no implica la disminució de punts del nostre carnet de conduir, sí constitueix una infracció lleu i podria ser multada amb una quantitat de 100 euros. S’ha de tenir en compte que no s’expedeixen duplicats del distintiu de la ITV, pel que en cas de que per algun motiu ja no disposem d’ell, el que serà requerit per les autoritats serà mostrar l’informe favorable d’inspecció i la seva corresponent fitxa tècnica. Per últim i com a curiositat, és probable que els adhesius d’ITV que hagueu vist no siguin sempre del mateix color. Això és degut a que en funció de l’any en que es passa la ITV del vehicle, el distintiu d’inspecció tècnica presenta diferents colors. L’adhesiu d’ITV per al 2018 és de color vermell, i també ho van ser i ho seran els distintius dels següents anys: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030. L’adhesiu d’ITV groc es va adjudicar per primera vegada al 1999 i el tindran també aquells vehicles que van passar o passaran la inspecció tècnica en els anys: 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029. I per últim podreu encontrar l’adhesiu d’ITV verd en aquelles inspeccions tècniques corresponents a: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028. Com hem pogut comprovar l’adhesiu d’ITV no és un simple distintiu per a col·leccionar i hem de donar-li el valor que es mereix. Si encara us heu quedat amb dubtes, a Prevencontrol estem disposats a resoldre-te-les totes.