Tinc una caravana / remolc lleuger de fins a 750kg i he perdut els papers. Què haig de fer?

Aquests vehicles són de la categoria O1, no s’han de matricular i per circular ho fan amb la matrícula del vehicle que els remolca. No obstant això han de disposar de targeta ITV.

En cas d’haver perdut la documentació original del vehicle s’ha de tramitar un duplicat de la mateixa en una estació ITV. La documentació a presentar dependrà de cada cas.

 1. Vehicle de fabricació espanyola i posat en circulació abans del 27/09/1986.S’ha de presentar una fitxa reduïda de característiques emesa pel fabricant del vehicle o bé permís de circulació emès per la DGT (on consti la marca i número de bastidor) + fitxa reduïda de característiques emesa per un tècnic competent.

  Exemple model permís DGT
 2. Vehicle amb homologació espanyola i posat en circulació a partir del 27/09/1986A partir d’aquesta data els remolcs de categoria O1 que es posaven en circulació havien de tenir homologació espanyola. A part de les mateixes opcions que en el punt 1 i sempre i quan no existeixi el fabricant del vehicle es poden fer els tràmits directament en una estació ITV en base a l’homologació del vehicle, comprovant que el vehicle es correspongui amb el tipus homologat. L’homologació del vehicle es pot comprovar a la placa del fabricant.
  Exemple placa fabricant remolc lleuger

  Exemple placa fabricant caravana
 3. Vehicle d’un fabricant espanyol que només fabrica sèries de fins a 50 unitats i posat en circulació abans del 24/07/2010.S’ha de presentar una fitxa reduïda particularitzada emesa pel fabricant del vehicle (identificant l’Estació ITV o l’Administració que va emetre la primera documentació).
 4. Vehicle de fabricació espanyola posat en circulació després del 24/07/2010.Des de l’estació ITV es demanaran antecedents a la DGT. Si existeixen aquests s’utilitzaran per tal d’emetre el duplicat de la targeta ITV. Si no n’hi ha, s’aportarà la mateixa documentació que en el punt 2.
 5. Vehicle que no està dins de cap dels casos anteriors o si el vehicle procedeix d’altres països.S’haurà de tramitar una homologació individual mitjançant un servei tècnic acreditat (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/STO_Vehiculos/CatalogoST_2017_V02-MEIC.pdf)