Per saber llegir les mides dels pneumàtics ens hem de fixar en el perfil del pneumàtics on hi hagi la inscripció com els de la figura següent: Amplada: Correspon a l’amplada del pneumàtic en mm. En el nostre exemple 205mm d’amplada. Perfil: Indica la relació entre l’alçada del flanc i l’amplada de la secció del pneumàtic. En el nostre exemple l’alçada del flanc equival al 45% de l’amplada del pneumàtic. Radial: fa referència a la construcció interna del pneumàtic. La R indica estructura radial Diàmetre llanda: Es tracta del diàmetre de la llanda expressat en polzades. En el nostre exemple 16”. Índex de càrrega: Aquesta xifra ens indica la càrrega màxima  que el pneumàtic pot suportar quan està en condicions òptimes de pressió. En el nostre exemple  és 83, que consultant les taules de correspondència ens dona una càrrega per pneumàtic de 487 kg. Categoria de velocitat: Aquesta xifra ens indica la velocitat màxima certificada que un pneumàtic pot suportar  en Km/h. Els índex estan ordenats alfabèticament de la A (el més baix) fins la Y (el més alt), amb l’excepció de la H que està situada entre la U i V. En el nostre exemple V, que consultant les taules de correspondència ens dona una velocitat de 240km/h.   A l’hora de canviar els pneumàtics del vehicle comprovarem  que siguin de les mateixes característiques i dimensions que els que consten a la targeta d’ITV. Si no fos així no es pot assegurar que compleixin els requisits reglamentaris i de seguretat previstos pel fabricant i per les normes de circulació.   No obstant, es poden utilitzar pneumàtics diferents sempre i quan es considerin equivalents als homologats per al vehicle. Per a considerar que uns pneumàtics son equivalents s’han de complir les següents condicions respecte als que consten a la targeta d’ITV:
  • L'índex de càrrega i la categoria de velocitat han de ser iguals o superiors.
  • El diàmetre exterior ha de ser igual, amb una tolerància entre +3% i -3%.
  • La llanda s’ha de correspondre, en diàmetre i amplada, a la del pneumàtic que volem muntar.
  • Si com a conseqüència del canvi de llandes es modifiqués l’amplada de vies, hi pot haver una diferència màxima entre +30mm i -30mm del que consta a la targeta ITV del vehicle per a cada eix.
  • Per últim, no hi poden haver interferències  amb cap part del vehicle.