L’impacte de la pandèmia i un petit canvi de normativa ha comportat que ara el conductor ha de posar ell l’adhesiu de la ITV, però no ha variat l’obligatorietat de dur-lo ben visible al vehicle. Avui repassem les normes vinculades al distintiu, que rep el nom tècnic de senyal V-19, i les seves característiques.

El V-19 és el Distintiu d’Inspecció Tècnica periòdica del vehicle i la seva forma, colors i característiques estan regulades pel Reial Decret 2822/1998 del Reglament General de Vehicles, mentre que el Reial Decret 920/2017 regula la Inspecció Tècnica de Vehicles i l'obligatorietat de l'adhesiu. D’acord amb aquesta norma, el distintiu constitueix una prova d’haver superat la inspecció, però també cal disposar de l’informe. Ho recull l'Article 12. Prova d'inspecció.

1. Els vehicles que hagin superat favorablement la inspecció tècnica periòdica han de col·locar el distintiu V-19 corresponent d’acord amb el que preveu l’annex XI del Reglament general de vehicles, que ha de lliurar l'estació d'ITV, que té la consideració de prova d’inspecció.

La COVID no ha variat doncs la normativa, excepte a l’hora de col·locar l’adhesiu. Com sempre caldrà fer-ho a l’angle dret superior del parabrisa, però serà el conductor qui el posi i no l’operari de l’estació de la ITV per raons de salut i seguretat. Ha de quedar ben visible per si els agents de trànsit volen examinar-lo. En el cas de les motocicletes, ciclomotors o qualsevol altre vehicle sense parabrises, el distintiu és diferent i es posa a sobre de la carrosseria o a la forquilla de suspensió.

El control dels vehicles cada cop és més telemàtic, però et poden multar per no dur l’adhesiu. Es tracta d’una infracció lleu, que no comporta pèrdua dels punts del carnet, però sí una sanció econòmica de fins a 100 euros, segons tipifica l’article 75 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 pel qual s’aprova la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària. L’emissió de duplicats del distintiu d’ITV no està regulada, però si per alguna raó es deteriora o s’hagués de canviar el parabrises es pot sol·licitar un nou distintiu d’ITV a la mateixa estació on es va passar la inspecció.

Finalment, el color del distintiu varia cada any. Per exemple, els vehicles als quals els caduca la inspecció al 2021 porten un distintiu V-19 vermell, mentre que els vehicles que la passin al llarg de l'any rebran un distintiu d'una tonalitat o una altra en funció de la caducitat o de la freqüència de la inspecció, que ve determinada per la categoria i/o antiguitat. Així, si els hi caduca en sis mesos el rebran vermell (2021), si els hi caduca en un any serà verd (2022) i si caduca en dos aleshores tocarà el color groc (2023). Recorda que si et toca passar la ITV pots reservar cita a qualsevol de les vuit estacions de PrevenControl per telèfon o a través del nostre web.