Quant de temps tinc per arreglar els defectes que han provocat que el meu vehicle no passi la ITV?

En finalitzar la inspecció realitzada al seu vehicle en una estació d’ITV li lliuraran sempre un informe amb el resultat que pot tenir una de les següents qualificacions segons el Manual oficial de Procediments d’Inspecció de les estacions d’ITV.

  • Favorable sense defectes: vol dir que el vehicle ha superat la inspecció sense cap deficiència en els sistemes de seguretat ni en les emissions contaminants.

favorable

  • Favorable amb defecte/s lleu/s: vol dir que el vehicle ha superat la inspecció però amb algun o alguns defectes considerats de caràcter lleu. Si només ens han detectat defectes lleus no és obligatori tornar a la ITV, però aquests defectes s’han de reparar el més aviat possible perquè, de no fer-ho, només pot passar que amb el temps i els quilòmetres empitjorin i es transformin en greus afectant llavors a la seguretat.

desperfecto-leve

  • Desfavorable: vol dir que el vehicle no ha superat la inspecció per haver-se trobat en ell un o més defectes greus. Només pot circular per anar al taller a reparar els defectes i tornar a l’estació. Es consideren defectes greus aquells que afecten la seguretat, com per exemple: frens en mal estat, un retrovisor trencat, llums que no funcionen, etc., així com emissions dels gasos d’escapament per sobre dels límits permesos. A més dels defectes greus que afecten directament la seguretat, també tenen aquesta consideració altres anomalies administratives, com per exemple defectes en la identificació del vehicle (número de bastidor), la no coincidència entre el vehicle i la seva documentació, o haver-ne fet alguna reforma que no s’ha legalitzat (incorporació d’un enganxall de remolc, modificacions a l’enllumenat, carrosseria, etc.). En el cas d’inspecció Desfavorable s’han de reparar les deficiències i tornar a la mateixa estació d’ITV per a comprovar la seva correcció.

desfavorable

  • Negativa: vol dir que el vehicle no ha superat la inspecció per haver-se trobat un o més defectes molt greus. El vehicle no pot circular. Es consideren defectes molt greus aquelles deficiències que posen directament en perill la seguretat viària. La utilització del vehicle en aquelles condicions constitueix un perill per als seus ocupants o per als altres usuaris de la via pública. En aquest cas el vehicle no pot abandonar l’estació pels seus propis mitjans, sinó que haurà de marxar en una grua.

negativa

 

Termini de temps per solucionar els defectes greus d’una inspecció desfavorable a Catalunya

Els defectes greus i/o molt greus s’han de reparar i tornar a la mateixa estació d’ITV en un termini màxim de dos mesos.

A Catalunya, si el vehicle es presenta a nova inspecció a la mateixa estació en un termini de fins a 15 dies naturals amb els defectes corregits, la inspecció tindrà caràcter gratuït. Un cop superat el termini de 15 dies s’aplicaria la tarifa prevista per a les segones inspeccions (aproximadament un 60% de la tarifa normal) sempre dins el termini màxim de dos mesos.

Transcorregut aquell termini màxim de dos mesos sense haver-se presentat el vehicle a segona inspeccó, la Direcció General de Trànsit, on es comuniquen totes les inspeccions, proposarà la baixa en el registre de vehicles.

 

Es pot passar la segona inspecció de correcció de defectes a una estació diferent a la primera?

Si l’usuari desitja passar la segona inspecció a qualsevol altra estació de la xarxa de Prevencontrol es pot fer igualment sense cost durant els 15 dies naturals. Si es vol passar la segona inspecció a una estació d’un altre operador llavors s’aplicaria la tarifa oficial de segona inspecció. Si es vol passar la segona inspecció a una estació d’una altra CCAA llavors a més cal demanar autorització als Serveis d’Indústria.