T'has preguntat alguna vegada per la preparació i formació dels treballadors d'una ITV? Com succeeix en tots els àmbits laborals, els diferents llocs de treball existents en una estació d'ITV han de ser coberts per professionals del sector. En aquest post us parlarem d'aquelles persones que us trobareu en una estació d'ITV i de com s'han format per desenvolupar les seves funcions de manera professional i competent. A més si ets un apassionat del món del motor i la mecànica, pot ser que aquesta et sembli una interessant opció laboral a considerar. Atent al nostre post! En una estació d'ITV podràs trobar principalment tres tipus de treballadors professionals: directors tècnics, mecànics supervisors i mecànics inspectors (també llocs administratius). Les diferències entre uns i altres radiquen tant en les funcions a realitzar, com en la formació necessària per accedir a cadascuna de les diferents categories professionals. Les proves de selecció per accedir a aquests llocs, poden variar lleugerament en funció de les empreses i les comunitats autònomes on radiqui l'estació d'ITV, però la formació requerida i les funcions exercides són comuns. A més de la fase d'entrevista pròpiament dita, es realitza una segona fase on es porta a terme un examen psicotècnic de l'aspirant. També es valora positivament el coneixement d'algun idioma o cursos en matèria de prevenció de riscos laborals. I ara sí, passem a parlar de cadascuna de les tres categories professionals. El director tècnic o tècnic d'ITV haurà d'estar en possessió del Títol de Grau en Ingenyeria Mecànica o una titulació d'Ingenyeria Industrial en l'especialitat de Mecànica. Segons l'últim Decret 920/2017, els directors tècnics seran els encarregats de desenvolupar funcions com:
  • Garantir que les inspeccions tècniques s'efectuen de conformitat als procediments definits.
  • Dur a terme accions preventives per evitar l'aparició de No Conformitats relatives als procediments d'inspecció.
  • Supervisar in situ l'activitat dels inspectors.
  • Emetre el certificat de competència tècnica dels inspectors autoritzats a la seva estació.
  • Establir els controls periòdics necessaris sobre les instal·lacions i els equips d'inspecció, etc.
    L'inspector o mecànic inspector d'ITV és el professional que s'encarrega de la inspecció dels vehicles a les línies de les estacions d'ITV. Les seves comprovacions han de ser senzilles i directes i verificar que el vehicle compleix amb les condicions tècniques que el fan apte per circular. A més ha d'atendre i informar al client, identificar el vehicle i encarregar-se del manteniment dels equips d'inspecció. Quant a la seva preparació o estudis, abans era suficient amb que l'inspector d'ITV comptés amb el títol de Cicle formatiu de Grau Mitjà en Automoció, Electromecànica d'Automòbils o equivalent. No obstant això, després de l'entrada en vigor del RD 920/2017 s'exigeix que aquests professionals tinguin com a mínim una titulació de tècnic superior. I finalment, pel que fa als mecànic supervisors o caps de línia, serà necessari estar en possessió d'una titulació industrial, o títol de grau superior i comptar amb determinat temps d'experiència en l'àrea o, si s'escau acreditar la realització d'un nombre d'hores de formació en pràctiques. Esperem que aquest article us hagi ajudat a tenir una petita idea de com són els professionals que treballen a les estacions d'ITV. A PrevenControl cuidem els estàndards i cada aspecte relacionat amb els nostres treballadors per a proporcionar un servei de la millor qualitat.