Tarifes

Revisions periòdiques

Autobusos i camions > 3.500 Kg.

1a. Inspecció

67,60 €

2a. Inspecció

38,08 €

Remolcs i semiremolcs > 3.500 Kg.

1a. Inspecció

45,43 €

2a. Inspecció

24,72 €

Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Gasolina sin cat.)

1a. Inspecció

44,17 €

2a. Inspecció

24,03 €

Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Gasolina con cat.)

1a. Inspecció

48,45 €

2a. Inspecció

26,60 €

Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Diesel)

1a. Inspecció

54,98 €

2a. Inspecció

30,50 €

Remolcs i semiremolcs <= 3.500 Kg.

1a. Inspecció

39,06 €

2a. Inspecció

20,97 €

Remolcs i semiremolcs <= 3.500 Kg.

1a. Inspecció

39,58 €

2a. Inspecció

21,25 €

Turismes (Gasolina amb cat.)

1a. Inspecció

40,60 €

2a. Inspecció

21,88 €

Turismes (Diesel)

1a. Inspecció

45,59 €

2a. Inspecció

24,83 €

Vehicles especials VE (matrícula de V. especial)

1a. Inspecció

39,58 €

2a. Inspecció

21,25 €

Vehicles a motor fins a 3 rodes i cuadricicles

1a. Inspecció

21,29 €

2a. Inspecció

10,22 €

Revisió Vehicles Accidentats

1a. Inspecció

91,23 €

2a. Inspecció

-

Pesades de bàscula (per eix)

1a. Inspecció

5,00 €

2a. Inspecció

-

Tractors i màquines agrícoles autopropulsades

1a. Inspecció

36,74 €

2a. Inspecció

19,60 €

Remolcs agrícoles

1a. Inspecció

10,94 €

2a. Inspecció

5,00 €
1a. Inspecció 2a. Inspecció
Tarifa + IVA Taxa DGT Total Total
Autobusos i camions > 3.500 Kg. 63,42 € 4,18 € 67,60 € 38,08 €
Remolcs i semiremolcs > 3.500 Kg. 41,25 € 4,18 € 45,43 € 24,72 €
Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Gasolina sin cat.) 39,99 € 4,18 € 44,17 € 24,03 €
Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Gasolina con cat.) 44,27 € 4,18 € 48,45 € 26,60 €
Vehicles lleugers <= 3.500 Kg. (Diesel) 50,80 € 4,18 € 54,98 € 30,50 €
Remolcs i semiremolcs <= 3.500 Kg. 34,88 € 4,18 € 39,06 € 20,97 €
Remolcs i semiremolcs <= 3.500 Kg. 35,40 € 4,18 € 39,58 € 21,25 €
Turismes (Gasolina amb cat.) 36,42 € 4,18 € 40,60 € 21,88 €
Turismes (Diesel) 41,41 € 4,18 € 45,59 € 24,83 €
Vehicles especials VE (matrícula de V. especial) 35,40 € 4,18 € 39,58 € 21,25 €
Vehicles a motor fins a 3 rodes i cuadricicles 17,11 € 4,18 € 21,29 € 10,22 €
Revisió Vehicles Accidentats 87,05 € 4,18 € 91,23 € -
Pesades de bàscula (per eix) 5,00 € - 5,00 € -
Tractors i màquines agrícoles autopropulsades 32,56 € 4,18 € 36,74 € 19,60 €
Remolcs agrícoles 6,76 € 4,18 € 10,94 € 5,00 €

Altres tarifes

Suplement Unitat Mòbil (només M-10)

Tarifa + IVA

13,93 €

Taxa IND

13,93 €

Total

13,93 €

Prèvies a la matrículació de vehicles d'importació o intracomunitaris

Tarifa + IVA

87,00 €

Taxa IND

87,00 €

Total

96,20 €

Verificació periòdica de taxímetres

Tarifa + IVA

9,30 €

Taxa IND

9,30 €

Total

11,65 €

Verificació periòdica de taxímetres (per a reparació, modificació o canvi de vehicle)

Tarifa + IVA

9,30 €

Taxa IND

9,30 €

Total

11,65 €

Reformes amb tramitació simplificada

Tarifa + IVA

22,61 €

Taxa IND

22,61 €

Total

31,81 €

Resta de reformes, regravats de bastidor, canvis de matrícula, legalització enganxalls (homologats o no), duplicats i vehicles històrics

Tarifa + IVA

33,16 €

Taxa IND

33,16 €

Total

42,36 €

Anotacions i expedició de targetes d'ITV per deteriorament o rectificació

Tarifa + IVA

2,34 €

Taxa IND

2,34 €

Total

2,34 €

Dictàmens parcials (sobre l'estat del vehicle, sorolls i emissions veh. gasolina)

Tarifa + IVA

13,98 €

Taxa IND

13,98 €

Total

13,98 €

Dictàmens amb mesura emissió fum (opacitat) vehicles lleugers fins a 3.500 Kg. i vehicles de Turisme

Tarifa + IVA

21,88 €

Taxa IND

21,88 €

Total

21,88 €

Dictàmens amb mesura emissió fum (opacitat) vehicles pesats més de 3.500 Kg.

Tarifa + IVA

27,84 €

Taxa IND

27,84 €

Total

27,84 €

Reencunyament bastidor (tramitació Serveis d'Indústria)

Tarifa + IVA

-

Taxa IND

-

Total

35,25 €

Proves de potència de motors

Tarifa + IVA

90,00 €

Taxa IND

90,00 €

Total

90,00 €

Proves de potència de motors (fase promoció)

Tarifa + IVA

45,00 €

Taxa IND

45,00 €

Total

45,00 €
Tarifa + IVA Taxa IND Total
Suplement Unitat Mòbil (només M-10) 13,93 € - 13,93 €
Prèvies a la matrículació de vehicles d'importació o intracomunitaris 87,00 € 9,20 € 96,20 €
Verificació periòdica de taxímetres 9,30 € 2,35 € 11,65 €
Verificació periòdica de taxímetres (per a reparació, modificació o canvi de vehicle) 9,30 € 2,35 € 11,65 €
Reformes amb tramitació simplificada 22,61 € 9,20 € 31,81 €
Resta de reformes, regravats de bastidor, canvis de matrícula, legalització enganxalls (homologats o no), duplicats i vehicles històrics 33,16 € 9,20 € 42,36 €
Anotacions i expedició de targetes d'ITV per deteriorament o rectificació 2,34 € - 2,34 €
Dictàmens parcials (sobre l'estat del vehicle, sorolls i emissions veh. gasolina) 13,98 € - 13,98 €
Dictàmens amb mesura emissió fum (opacitat) vehicles lleugers fins a 3.500 Kg. i vehicles de Turisme 21,88 € - 21,88 €
Dictàmens amb mesura emissió fum (opacitat) vehicles pesats més de 3.500 Kg. 27,84 € - 27,84 €
Reencunyament bastidor (tramitació Serveis d'Indústria) - 35,25 € 35,25 €
Proves de potència de motors 90,00 € - 90,00 €
Proves de potència de motors (fase promoció) 45,00 € - 45,00 €

Disponible pagament amb targeta bancària a tota la Xarxa d'Estacions ITV de PrevenControl.

Tarifes oficials segons ORDRE IUE 361/2010, de 17 de juny, per la qual s'aproven, dins l'àmbit de Catalunya, les tarifes del servei d'inspecció tècnica de vehicles (DOGC 5660 - 30/06/2010) i taxes vigents de la Direcció General de Trànsit i de la Generalitat de Catalunya, segons tipus de servei.

Segons l'ORDRE IUE 361/2010, de 17 de juny, per la qual s'aproven, dins l'àmbit de Catalunya, les tarifes del servei d'inspecció tècnica de vehicles (DOGC 5660 - 30/06/2010):

Si les segones revisions indicades als articles 2, 3.2, 4.2 i 5.2 de l'ORDRE IUE 361/2010, de 17 de juny, es realitzen amb resultat positiu a la mateixa estació ITV en un termini màxim de quinze dies naturals després de la primera, i en atenció a la millora que representa per a la seguretat viària l'esmena ràpida de les deficiències, aquestes revisions es fan amb caràcter gratuït.

En cas que s'hagi de fer una segona revisió o més en funció del resultat de les inspeccions periòdiques realitzades, l'import màxim de les tarifes a aplicar per aquestes segones revisions periòdiques dels vehicles és el 60% de l'import de les tarifes de l'article 1 de l'ORDRE IUE 361/2010, de 17 de juny, si el vehicle es presenta en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de la primera revisió.