Avís legal

Identitat del responsable: REVISIONS DE VEHICLES, S.A.

NIF/CIF: A08728636

Adreça: c/Sant Pau, 25, 08221, Terrassa (Barcelona)

Correu electrònic: lopd_rv@prevencontrol.net

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom:  4805 Foli: 37 Full: 53395, Inscripció 1a.

REVISIONS DE VEHICLES, SA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, REVISIONS DE VEHICLES, SA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix ​​registre previ de l’usuari. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre REVISIONS DE VEHICLES, SA (Newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a REVISIONS DE VEHICLES, SA o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar Revisions de Vehicles, SA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

REVISIONS DE VEHICLES, SA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, REVISIONS DE VEHICLES, SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment esmentades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a REVISIONS DE VEHICLES, SA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de REVISIONS DE VEHICLES, SA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que REVISIONS DE VEHICLES, SA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals ia la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per REVISIONS DE VEHICLES, SA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, REVISIONS DE VEHICLES, SA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, REVISIONS DE VEHICLES, SA garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de REVISIONS DE VEHICLES, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de REVISIONS DE VEHICLES, SA.

En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, REVISIONS DE VEHICLES, SA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que REVISIONS DE VEHICLES, SA o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si s’escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

REVISIONS DE VEHICLES, SA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de REVISIONS DE VEHICLES, SA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

REVISIONS DE VEHICLES, SA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intelectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de REVISIONS DE VEHICLES, SA o, si escau, de tercers, llevat especificació del contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de REVISIONS DE VEHICLES, SA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a lopd_rv@prevencontrol.net. Això no obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació , alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la ” LOPD “), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ia partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre la matèria.

REVISIONS DE VEHICLES, SA es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent ia no comunicar, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, REVISIONS DE VEHICLES, SA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i REVISIONS DE VEHICLES, SA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Normes de comportament del blog

Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’usuari. En participar en els blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a REVISIONS DE VEHICLES, SA la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes.

En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l en els blocs. I s’eximeix REVISIONS DE VEHICLES, SA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- REVISIONS DE VEHICLES, SA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- REVISIONS DE VEHICLES, SA no és responsable del publicat en els blocs de la web, ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- REVISIONS DE VEHICLES, SA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement REVISIONS DE VEHICLES, SA a través del correu electrònic lopd_rv@prevencontrol.net, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè REVISIONS DE VEHICLES, SA pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a REVISIONS DE VEHICLES, SA enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.