Codi ètic

Introducció

El codi de conducta ètica és la nostra guia de conducta adequada, juntament amb les normes i procediments de treball establerts, per garantir el que és correcte i que en conseqüència lògica no es produeixi cap delicte o comportament il·lícit a l’empresa.

El Codi constitueix una guia per a tot el personal de REVISIONS DE VEHICLES SA en el seu exercici professional en relació amb el treball quotidià, els recursos utilitzats i l’entorn empresarial en què es desenvolupa. S’hi ofereixen les directrius que aclareixen els principis bàsics de tota gestió i les relacions interpersonals amb companys, col·laboradors, caps, proveïdors, clients, accionistes i en general qualsevol persona amb interès directe o indirecte en l’activitat que desenvolupa la companyia. Les nostres actuacions es basen en el respecte dels nostres valors corporatius, i tot el personal acomodarà l’actuació a comportaments respectuosos amb l’ètica empresarial i amb la professionalitat, amb l’objectiu que sigui un referent d’actuació.

Valors

Els nostres valors representen la nostra identitat com a col·lectiu. Som diferents perquè les persones que treballem a REVISIONS DE VEHICLES SA fem d’aquesta empresa un projecte únic i diferenciador.

 • Compromís: Complir els requisits legals que es derivin de la legislació vigent aplicable a l’Organització, així com els requisits voluntaris que Revisions de Vehicles, SA vulgui subscriure.
 • Seguiment: Revisar les normes i els procediments periòdicament per fer-ne l’adaptació al progrés tècnic.
 • Desenvolupament: Mantenir i millorar contínuament l’eficàcia del sistema integrat de gestió a través de la fixació i revisió periòdica d’objectius, indicadors i programes de gestió.
 • Millora contínua: Millorar contínuament, aconseguint un nivell de seguretat òptim i un ambient saludable per al desenvolupament de les tasques, respectant l’entorn on es desenvolupin i adequant l’activitat a les exigències dels contractes.
 • Implicació de les persones: Promoure la participació, la formació i la informació dins de l’empresa i en totes les seves activitats, motivant tot l’equip humà, inclosos proveïdors i subcontractistes, per treballar d’acord amb aquesta política i els requisits del sistema.
 • Atenció al client: Garantir la satisfacció dels clients, analitzant-ne les expectatives de servei i els requisits per mitjà de canals de comunicació adequats.
 • Relacions internes: Fomentar la participació i el dret de consulta de les persones treballadores i de les persones representants de les persones treballadores a través de les vies legalment establertes.
 • Integració d’objectius: Fer compatibles els objectius de la Política Integrada de Gestió amb els objectius econòmics i estratègics de Revisions de Vehicles SA, fent competitius i rendibles els mitjans humans i tècnics de l’empresa.

Principis de comportament ètic

El comportament ètic que regeix aquesta societat es basa principalment en:

 • Compliment normatiu En l’exercici de les nostres funcions hem d’actuar sempre de manera lícita, ètica i professional, complint en tot cas amb les lleis, els reglaments i la resta de normes jurídicament obligatòries.
 • Bona fe Ajustem en tot moment la nostra actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’empresa, amb superiors, companys i col·laboradors amb què ens relacionem.
 • Honestedat Inculquem l’honestedat i ètica professional en les relacions amb els nostres clients i professionals habituals en l’exercici del nostre treball, tant al sector privat com a les nostres relacions amb les Administracions Públiques. Qualsevol relació personal o professional que afecti els interessos de la Companyia és comunicada al responsable immediat.
 • Transparència Som transparents en el desenvolupament de la nostra activitat. Per tal de garantir que els nostres clients estiguin degudament informats. Les nostres principals polítiques i la informació rellevant de la nostra activitat està publicada a la nostra pàgina web corporativa.
 • Respecte Totes i cadascuna de nosaltres som responsables de generar un ambient de cordialitat i amabilitat al nostre entorn. Potenciem el respecte i la confiança entre les persones. Apreciem la diversitat d’opinions, formació i cultura com a font de coneixement i avantatge competitiu. Mantenim un entorn de treball lliure de tota discriminació i qualsevol conducta que impliqui un assetjament de caràcter personal, no admetent cap forma d’assetjament o abús físic, sexual, psicològic o verbal. Respectem el medi ambient i col·laborem amb el desenvolupament sostenible de la societat.
 • Confidencialitat Ens abstenim de proporcionar, interna o externament, dades confidencials sobre les persones i/o les activitats desenvolupades a la Companyia. Facilitem, però, les dades que siguin necessàries perquè altres empleats i empleades de REVISIONS DE VEHICLES SA realitzin correctament la seva funció, amb estricte respecte a aquest deure de confidencialitat. Ens regeixen principis de comportament ètic, respecte, confidencialitat i ús de la informació i complim la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els que tinguem accés a causa del nostre lloc de treball.

En la nostra conducta:

Facilitem als responsables informació veraç, necessària, completa i puntual sobre la marxa de les activitats de la nostra àrea; i als nostres companys i companyes, aquella que sigui necessària per a l’exercici adequat de les seves funcions.

Mantenim el secret professional de les dades, informes, comptes, balanços, plans estratègics i altres activitats de REVISIONS DE VEHICLES SA i les seves persones, que no siguin de caràcter públic, i la publicitat dels quals pugui afectar els interessos de la companyia. No facilitem informació d’aquests, excepte quan ens hi trobem expressament autoritzats.

En general, mantenim la confidencialitat més estricta en la utilització del coneixement intern fora de l’àmbit de l’empresa, preservant el nostre saber fer.

Únicament utilitzarem els sistemes informàtics, programari, material, informes, etc. dels quals REVISIONS DE VEHICLES SA hagi adquirit la llicència corresponent, respectant en tot moment la seva propietat intel·lectual i industrial.

La utilització d’equips informàtics està sotmesa a la política de seguretat de la informació de REVISIONS DE VEHICLES SA amb l’objectiu d’evitar danys a tercers i/oa la pròpia empresa.

No utilitzarem els accessos als sistemes per actuar de manera fraudulenta o en benefici propi.

Decàleg de preguntes abans de prendre una decisió

Plantejar-se aquestes preguntes ajudarà a decidir sobre el comportament que cal seguir.

 • És legal?
 • Va contra les normes de treball?
 • Sembla que és correcte?
 • Tindrà un efecte negatiu sobre la meva reputació o sobre la de l’empresa?
 • Qui més se’n pot veure afectat (altres persones de l’entitat, clients, proveïdors?).
 • Em sentiria avergonyit/da si els altres sabessin que he resolt actuar així?
 • Hi ha una solució alternativa que no plantegi un conflicte ètic?
 • Si el meu comportament es fes públic, es consideraria apropiat i professional?

En qualsevol cas, pots adreçar-te al Canal de consultes i denúncies.

Principis de comportament professional

Passió pel client

Tot el personal de la companyia aspirem a oferir als nostres clients un producte de la màxima qualitat i tenir un nivell d’atenció excel·lent. L’excel·lència i la qualitat de servei són guies constants d’actuació, promovent una inquietud sana de millora contínua. Tothom, amb independència de l’àrea funcional on treballem, estem compromesos amb la satisfacció i la seguretat viària del nostre client.

Gestió eficient

El personal de REVISIONS DE VEHICLES SA treballem de forma eficient durant la jornada laboral, rendibilitzant el temps i els recursos que l’empresa posa a la nostra disposició de manera rigorosa i racional. Tothom prestem la dedicació que exigeix ​​l’exercici de les nostres funcions, aspirant a la consecució dels resultats de la forma més òptima i productiva possible. Ens encarreguem de posar a la disposició tots els recursos necessaris per fer la feina i millorar el rendiment a través d’una optimització del temps i abast a la informació necessària per complir les nostres responsabilitats. Per això haurem de fer un ús adequat i raonable segons les necessitats professionals de cadascú.

En matèria de seguretat en el treball i la salut professional, complirem amb les mesures preventives, utilitzant els mitjans de protecció individuals i col·lectius que l’empresa té a disposició. En cas de disposar d’un equip a càrrec seu, les persones responsables s’asseguraran que els membres d’aquest equip realitzin la seva activitat en condicions de seguretat.

Actitud d’equip

El personal de la companyia treballem en equip i reconeixem l’aportació d’altres a l’obtenció de resultats comuns. Com a membres d’un equip contribuïm amb el mateix compromís tant dins com fora de la nostra àrea. L’actitud de treball en equip predomina i destaca sobre qualsevol actuació a nivell individual. Un individu excel·lent ho és també per la seva capacitat de treball en equip, i, per tant, no hi ha conflicte entre aquesta conducta i la de ser excel·lent individualment. No preval l’interès individual sobre l’interès de l’equip. Evitem les actituds passives: no ens deixem portar i no ens en quedem al marge. Fomentem l’entusiasme i el compromís amb el grup i, per tant, amb l’organització. Actuem amb esperit de cooperació, posant a disposició de les altres àrees i departaments de l’entitat els coneixements i els recursos que facilitin la consecució dels objectius de l’empresa.

Cuidar la reputació

Considerem la imatge i la reputació de la companyia com un dels nostres actius més valuosos per mantenir la confiança dels nostres clients. Vigilem el respecte i ús correcte de la imatge i reputació corporativa, per part de totes les persones a l’entorn de la companyia. La imatge de marca es plasma visualment amb el nostre logotip de companyia, del qual hi ha unes normes d’utilització que en protegeixen l’ús i que cal respectar. Tot l’equip som part de la imatge corporativa i, per tant, assumim una conducta ètica i responsable que permet de preservar la imatge i la reputació de la companyia. En cap moment actuarem posant de manifest comportaments que puguin fer malbé la imatge. La nostra forma de comunicar-nos, conduir-nos i la nostra pròpia imatge personal estarà d’acord amb el context professional en què ens desenvolupem.

Compromís de l’òrgan de govern

L’òrgan d’administració té la responsabilitat indelegable del disseny i la implantació del programa de compliment i de designació de l’òrgan responsable del seu funcionament, així com de supervisió periòdica de la seva implantació i efectivitat.

Canal de Denúncies

Davant possibles irregularitats del Codi Ètic de la companyia, REVISIONS DE VEHICLES SA posa a disposició un Sistema Intern d’Informació, també anomenat Canal Denúncies, que facilita la comunicació àgil i confidencial d’irregularitats que puguin suposar incompliments normatius, permetent que les comunicacions es puguin presentar de mode segur, confidencial i anònim. A partir de l’aprovació i l’entrada en vigor del Codi ètic de la companyia, es reforça l’obligació d’informar de possibles riscos d’infraccions administratives i/o penals greus o molt greus com a element essencial de la cultura de compliment, protegint les persones que en aquest context laboral o professional formulin aquestes comunicacions davant de possibles represàlies.

Amb l’objectiu de reforçar la independència, l’objectivitat i el respecte a les garanties que ofereix el Canal de Denúncies, el procés de gestió de les denúncies està parcialment externalitzat a un tercer independent (NIUDEM), que permet efectuar les comunicacions, informacions i denúncies a través d’un procés estructurat, segur i confidencial per a les persones que en fan ús.

Les denúncies es resolen fent servir un procediment rigorós, transparent i objectiu, salvaguardant en tot cas la confidencialitat dels interessats.

S’ha de tenir en compte que, en el cas que la conducta denunciada pugui ser constitutiva de delicte, s’ha de comunicar immediatament al Ministeri Fiscal o trametre a una altra autoritat o organisme que pugui resultar competent per a la tramitació de la comunicació. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. No obstant això, en cas que la denúncia no sigui anònima, la identitat serà preservada i només podrà ser comunicada a l’Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal oa l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

La Informació (Denúncia) es pot fer amb identificació de l’informant (denunciant), o fins i tot de forma anònima. Tingues en compte que si s’opta per l’anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de l’evolució de la mateixa, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat, accedint directament a l’opció seguiment amb l’ID que se li facilitarà al final de l’enviament de la informació (Denúncia). Tingues en compte que tant l’informant com les persones afectades per la denúncia tindran dret a la preservació de la seva identitat, en els termes previstos a l’article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. A més, les persones informants compten amb una sèrie de drets, quan les informacions que proporcionin compleixin els requisits dels articles 2 i 35 d’aquesta norma, entre els quals destaca la prohibició de represàlies (article 36). Considera també les mesures de suport i de protecció davant de les represàlies que la Llei recull als seus articles 37 i 38. No obstant això, tingues també en consideració que “comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat” es considera infracció molt greu i que la Llei preveu multa des de 30.001 fins a 300.000 euros per a les persones físiques que la cometin [articles 63.1.f) i 65.1.a) de la Llei esmentada].