Política de Qualitat, Medi Ambient i SST

Revisions de Vehicles, SA és una companyia singular que proporciona serveis relacionats amb la seguretat, la salut i el benestar laboral, i que gestiona 8 estacions d’ITV amb el màxim rigor i qualitat.

Des de la fundació de la companyia la satisfacció de les necessitats dels nostres clients és el principal objectiu de Revisions de Vehicles, SA i, a tal efecte treballem intensament per a oferir el millor servei.

Fruit del compromís de Revisions de Vehicles, SA amb el seu personal, amb els clients i amb la societat, s’estableix el Sistema Integrat de Gestió que està enfocat al servei dels seus clients, al respecte i protecció al medi ambient i a garantir la seguretat i salut dels seus treballadors, i basat en els següents principis.

Difusió

Implantar i promoure en tots els nivells de la seva Organització el Sistema Integrat de Gestió com element fonamental per aconseguir els nivells de qualitat i servei que els clients requereixen, garantir la seguretat i salut dels treballadors i assegurar la protecció del medi ambient.

Compromís

Complir els requisits legals que es derivin de la legislació vigent aplicable a la Organització, així com amb els requisits voluntaris que Revisions de Vehicles, SA vulgui subscriure.

Seguiment

Revisar les normes i procediments periòdicament per fer la seva adaptació al progrés tècnic.

Desenvolupament

Mantenir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió a través de la fixació i revisió periòdica d’objectius, indicadors i programes de gestió.

Millora continua

Millorar contínuament, aconseguint un nivell de seguretat òptim i un ambient saludable pel desenvolupament de les tasques, respectant l’entorn en el que es desenvolupen i adequant l’activitat a les exigències dels contractes.

Gestió de Seguretat i Salut en el Treball

Prestar especial interès en la seguretat i salut de les persones revisant periòdicament l’avaluació de riscos amb la finalitat de controlar i d’eliminar o reduir lesions i deterioraments de la salut relacionats amb el treball.

Gestió Ambiental

Prestar especial interès en la protecció del medi ambient, establint accions per a la prevenció de la contaminació que pugui ser causada per les nostres activitats i processos, així com l’ús sostenible de recursos, identificant, revisant i controlant tots els aspectes ambientals significatius associats amb les activitats de l’empresa, amb la finalitat de controlar-los i d’eliminar-los o reduir-los.

Implicació de les persones

Promoure la participació, la formació i la informació dins de l’empresa i en totes les seves activitats, motivant a tot l’equip humà, inclosos proveïdors i subcontratistes per treballar conforme a aquesta Política i els requisits del Sistema.

Atenció al client

Garantir la satisfacció dels clients, analitzant les expectatives de servei i els requisits dels mateixos per mitjà de canals de comunicació adequats.

Relacions internes

Fomentar la participació i el dret de consulta dels treballadors i dels representants dels treballadors a través de les vies legalment establertes.

Integració objectius

Fer compatibles els objectius de la Política Integrada de Gestió amb els objectius econòmics i estratègics de Revisions de Vehicles, SA fent competitius i rentables els mitjans humans i tècnics de l’empresa.

Joaquim Ruiz
Director General
Abril 2023