M’agradaria comprar un vehicle clàssic. Ha de passar la ITV?

Abans de res cal fer un aclariment respecte a les definicions de vehicle clàssic esportiu, vehicle antic i vehicle històric als efectes de les inspeccions.

  • Entendrem per vehicle antic tot aquell fabricat abans del 31 de desembre del 1945 i que correspon a les categories antics, veterans, vintage i post-vintage segons la FIVA (Federació Internacional de Vehicles Antics).
  • Entendrem per vehicle clàssic esportiu tot aquell fabricat entre 1946 i 1970 i que correspon a les categories de post-guerra i més moderns.
  • Entendrem per vehicle històric en general el que ha estat catalogat com a tal per Resolució expressa de l’Òrgan competent de la Comunitat Autònoma. Aquest tràmit està regulat pel Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics. Els vehicles així catalogats tenen una matrícula que els identifica com a tals i que està formada per tres grups de caràcters, primer hi ha la lletra “H”, seguit de quatre números i per acabar tres lletres: H9999BBB

Inspecció tècnica d’aquests vehicles

Segons el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles, concretament el seu article 10 diu: “Els vehicles matriculats o posats en circulació hauran de sotmetre’s a inspecció tècnica en una de les estacions d’ITV a l’efecte autoritzades per l’Òrgan competent en matèria d’indústria…”. Per tant, tots els vehicles definits en els punts anteriors han de passar la inspecció tècnica periòdica obligatòria.
Periodicitat de les inspeccions

Les periodicitats de les inspeccions periòdiques dels vehicles estan regulades pel Reial Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, modificat pel Reial Decret 711/2006, de 9 de juny. Aquí podran accedir a aquestes periodicitats. No obstant això, els vehicles catalogats com a històrics habitualment tenen unes periodicitats més altes en funció de l’edat del mateix. Aquestes periodicitats, les quals estaran indicades a la seva targeta d’ITV, van dels 2 anys fins als 5.

Com s’inspeccionen els vehicles antics, clàssics esportius o històrics?

A Catalunya, en la inspecció tècnica periòdica dels vehicles abans definits es comprova el manteniment de les condicions tècniques de disseny i d’exigència administrativa vigents a data de la seva fabricació i que van donar lloc a la seva posada en circulació. Els controls de l’estat mecànic dels elements de la transmissió, suspensió i direcció en aquests vehicles s’efectua manualment i amb especial cura. No obstant, i exceptuant els vehicles catalogats com a històrics, per a poder aplicar aquests criteris d’inspecció als antics o clàssics esportius cal la presentació d’una certificació emesa per un club d’automòbils antics on consti la seva categoria des del punt de vista de la conservació i una declaració del titular tot indicant que no son utilitzats com a vehicles d’us laboral, comercial o industrial. El fet de no aportar aquests documents farà que el procediment d’inspecció en la ITV sigui el mateix que qualsevol altre vehicle sense cap tractament especial apart dels considerats en el manual d’inspecció.

Pels vehicles catalogats com a històrics, les condicions d’inspecció seran les reconegudes a la resolució de catalogació com a tal, les quals estaran reflectides a la seva targeta d’ITV.